Reports Indicator Detail

Theme

Year

Month

Indicator

S.No. Block Panchayat Best in Indicator Best in Panchayat Score ( January-2020) Score ( February-2020) Dalta Score (Inc. Score) Rank
1 Sumbal Asham B 100.00 80.71 40.00 100.00 60.000 1
2 Arin Konan 100.00 99.80 42.86 100.00 57.140 2
3 Bonakoot Mantrigam 100.00 96.88 42.86 100.00 57.140 3
4 Sumbal Naninara 100.00 97.54 42.86 100.00 57.140 4
5 Nowgam Nowgam B 100.00 41.28 33.33 85.71 52.380 5
6 Naidkhai Shah Gund A 100.00 100.00 50.00 100.00 50.000 6
7 Nowgam Rakhi Asham 100.00 55.81 50.00 100.00 50.000 7
8 Hajin SK bala A 100.00 96.24 41.67 85.71 44.040 8
9 Hajin Ajas-C 100.00 69.38 41.67 85.71 44.040 9
10 Aloosa Quil 100.00 79.90 66.67 100.00 33.330 10
11 Bonakoot Kralpora 100.00 78.34 66.67 100.00 33.330 11
12 Hajin Ajas-A 100.00 75.17 66.67 100.00 33.330 12
13 Hajin Ajas-B 100.00 79.49 66.67 100.00 33.330 13
14 Naidkhai Gundijahangeer 100.00 66.43 66.67 100.00 33.330 14
15 Nowgam Gad khud 100.00 53.73 66.67 100.00 33.330 15
16 Gurez Badwan 100.00 91.43 66.67 100.00 33.330 16
17 Hajin Hakabara B 100.00 73.98 50.00 75.00 25.000 17
18 Naidkhai Baharabad B 100.00 98.07 50.00 75.00 25.000 18
19 Hajin Hakabara A 100.00 21.29 50.00 66.67 16.670 19
20 Arin Kudara 100.00 37.59 66.67 80.00 13.330 20
21 Bonakoot Authwatoo 100.00 37.36 66.67 80.00 13.330 21
22 Naidkhai Gundijahangeer-B 100.00 41.02 66.67 80.00 13.330 22
23 Naidkhai Gundiboon 100.00 100.00 40.00 50.00 10.000 23
24 Sumbal Nesbal 100.00 100.00 75.00 80.00 5.000 24
25 Hajin Sadunara A 100.00 100.00 25.00 28.57 3.570 25
26 Aloosa Muqam 100.00 76.08 0.00 0.00 0.000 26
27 Arin Surendar 100.00 28.11 0.00 100.00 0.000 27
28 Arin Balhama 100.00 95.83 0.00 100.00 0.000 28
29 Arin Shokhbaba (RE) 100.00 92.75 0.00 100.00 0.000 29
30 Arin Sumlar-A 100.00 92.46 0.00 100.00 0.000 30
31 Arin Dardpora 100.00 60.06 0.00 66.67 0.000 31
32 Arin T.A.Shah 100.00 100.00 0.00 100.00 0.000 32
33 Arin C.A.Khan 100.00 94.34 0.00 100.00 0.000 33
34 Bonakoot Bhutoo 100.00 98.58 0.00 0.00 0.000 34
35 Bonakoot Sonerwani-B 100.00 97.62 0.00 100.00 0.000 35
36 Hajin Ajas-D 100.00 71.15 100.00 100.00 0.000 36
37 Ganstan Dangerpora 100.00 65.59 100.00 100.00 0.000 37
38 Ganstan Odina 100.00 44.76 0.00 100.00 0.000 38
39 Ganstan Ganstan 100.00 71.77 100.00 100.00 0.000 39
40 Ganstan Odina-B 100.00 33.94 50.00 50.00 0.000 40
41 Naidkhai Markundal 100.00 61.14 100.00 100.00 0.000 41
42 Naidkhai Nadikhai A 100.00 97.86 100.00 100.00 0.000 42
43 Naidkhai Nadikhai B 100.00 87.95 100.00 100.00 0.000 43
44 Naidkhai Shah Gund B 100.00 100.00 0.00 60.00 0.000 44
45 Naidkhai Nadikhai-C 100.00 44.22 100.00 100.00 0.000 45
46 Naidkhai Nadikhai-D 100.00 66.97 100.00 100.00 0.000 46
47 Naidkhai Pushwari 100.00 82.15 100.00 100.00 0.000 47
48 Gurez Khandiyal 100.00 94.51 0.00 0.00 0.000 48
49 Naidkhai Vigpara 100.00 88.84 57.14 50.00 -7.140 49
50 Sumbal R/Shilvet 100.00 86.49 25.00 14.29 -10.710 50
51 Hajin SK Bala B 100.00 48.83 100.00 85.71 -14.290 51
52 Ganstan Trigam 100.00 100.00 66.67 50.00 -16.670 52
53 Hajin Ajas-E 100.00 86.64 100.00 80.00 -20.000 53
54 Nowgam R/Sultanpora 100.00 58.70 83.33 60.00 -23.330 54
55 Arin Gundikaisar 100.00 95.54 50.00 25.00 -25.000 55
56 Arin Arin 100.00 59.24 50.00 25.00 -25.000 56
57 Hajin Madwan A 100.00 86.24 100.00 75.00 -25.000 57
58 Hajin Rakhi-Hajin 100.00 66.67 25.00 0.00 -25.000 58
59 Naidkhai Baharabad-A 100.00 100.00 100.00 75.00 -25.000 59
60 Sumbal Kawpora 100.00 90.00 50.00 25.00 -25.000 60
61 Hajin Gundipreng 100.00 77.60 100.00 71.43 -28.570 61
62 Bonakoot Sonerwani 100.00 100.00 100.00 66.67 -33.330 62
63 Hajin Chindeger 100.00 35.93 100.00 66.67 -33.330 63
64 Naidkhai Shahgund-C 100.00 86.33 100.00 66.67 -33.330 64
65 Nowgam Gundi-Nowgam 100.00 52.40 33.33 0.00 -33.330 65
66 Sumbal Shilvat 100.00 91.29 100.00 66.67 -33.330 66
67 Hajin Sadunara B 100.00 71.93 90.00 50.00 -40.000 67
68 Arin Arin-B 100.00 86.12 50.00 0.00 -50.000 68
69 Bonakoot Ahamishreef 100.00 100.00 62.50 12.50 -50.000 69
70 Bonakoot Panaar 100.00 76.31 50.00 0.00 -50.000 70
71 Hajin SK Payeen 100.00 80.46 62.50 12.50 -50.000 71
72 Hajin Sadunara C 100.00 90.52 100.00 50.00 -50.000 72
73 Arin Chontimulla 100.00 67.33 100.00 40.00 -60.000 73