Reports Indicator Detail

Theme

Year

Month

Indicator

S.No. Block Panchayat Best in Indicator Best in Panchayat Score ( January-2020) Score ( February-2020) Dalta Score (Inc. Score) Rank
1 Sumbal R/Shilvet 100.00 86.49 25.00 100.00 75.000 1
2 Sumbal Asham B 100.00 80.71 40.00 100.00 60.000 2
3 Arin Konan 100.00 99.80 42.86 100.00 57.140 3
4 Bonakoot Mantrigam 100.00 92.81 42.86 100.00 57.140 4
5 Sumbal Naninara 100.00 97.54 42.86 100.00 57.140 5
6 Nowgam Nowgam B 100.00 41.28 33.33 85.71 52.380 6
7 Naidkhai Shah Gund A 100.00 100.00 50.00 100.00 50.000 7
8 Nowgam Rakhi Asham 100.00 55.81 50.00 100.00 50.000 8
9 Hajin SK bala A 100.00 96.24 41.67 85.71 44.040 9
10 Aloosa Quil 100.00 79.90 66.67 100.00 33.330 10
11 Bonakoot Kralpora 100.00 78.34 66.67 100.00 33.330 11
12 Nowgam Gad khud 100.00 53.73 66.67 100.00 33.330 12
13 Hajin Hakabara B 100.00 73.98 50.00 75.00 25.000 13
14 Naidkhai Baharabad B 100.00 98.07 50.00 75.00 25.000 14
15 Hajin Hakabara A 100.00 21.29 50.00 66.67 16.670 15
16 Arin Kudara 100.00 16.79 66.67 80.00 13.330 16
17 Bonakoot Authwatoo 100.00 36.40 66.67 80.00 13.330 17
18 Naidkhai Gundijahangeer-B 100.00 41.02 66.67 80.00 13.330 18
19 Naidkhai Gundiboon 100.00 100.00 40.00 50.00 10.000 19
20 Hajin Ajas-B 100.00 73.59 75.00 80.00 5.000 20
21 Sumbal Nesbal 100.00 100.00 75.00 80.00 5.000 21
22 Hajin Sadunara A 100.00 100.00 25.00 28.57 3.570 22
23 Aloosa Muqam 100.00 76.08 0.00 0.00 0.000 23
24 Arin Surendar 100.00 22.16 0.00 100.00 0.000 24
25 Arin Balhama 100.00 95.79 0.00 100.00 0.000 25
26 Arin Shokhbaba (RE) 100.00 92.75 0.00 100.00 0.000 26
27 Arin Sumlar-A 100.00 92.46 0.00 100.00 0.000 27
28 Arin Dardpora 100.00 60.06 0.00 66.67 0.000 28
29 Arin T.A.Shah 100.00 100.00 0.00 100.00 0.000 29
30 Arin C.A.Khan 100.00 91.82 0.00 100.00 0.000 30
31 Bonakoot Bhutoo 100.00 96.21 0.00 0.00 0.000 31
32 Hajin Ajas-A 100.00 72.93 100.00 100.00 0.000 32
33 Hajin Ajas-D 100.00 62.50 100.00 100.00 0.000 33
34 Ganstan Dangerpora 100.00 65.59 100.00 100.00 0.000 34
35 Ganstan Odina 100.00 44.76 0.00 100.00 0.000 35
36 Ganstan Ganstan 100.00 71.77 100.00 100.00 0.000 36
37 Ganstan Odina-B 100.00 33.94 50.00 50.00 0.000 37
38 Naidkhai Nadikhai A 100.00 97.86 100.00 100.00 0.000 38
39 Naidkhai Shah Gund B 100.00 100.00 0.00 60.00 0.000 39
40 Naidkhai Gundijahangeer 100.00 66.43 100.00 100.00 0.000 40
41 Naidkhai Nadikhai-C 100.00 44.22 100.00 100.00 0.000 41
42 Naidkhai Nadikhai-D 100.00 66.97 100.00 100.00 0.000 42
43 Naidkhai Pushwari 100.00 82.15 100.00 100.00 0.000 43
44 Naidkhai Vigpara 100.00 88.84 57.14 50.00 -7.140 44
45 Hajin SK Bala B 100.00 48.83 100.00 85.71 -14.290 45
46 Ganstan Trigam 100.00 0.00 66.67 50.00 -16.670 46
47 Hajin Ajas-E 100.00 86.64 100.00 80.00 -20.000 47
48 Nowgam R/Sultanpora 100.00 58.70 83.33 60.00 -23.330 48
49 Arin Gundikaisar 100.00 87.26 50.00 25.00 -25.000 49
50 Arin Arin 100.00 47.87 50.00 25.00 -25.000 50
51 Hajin Madwan A 100.00 86.24 100.00 75.00 -25.000 51
52 Hajin Rakhi-Hajin 100.00 66.67 25.00 0.00 -25.000 52
53 Naidkhai Baharabad-A 100.00 100.00 100.00 75.00 -25.000 53
54 Sumbal Kawpora 100.00 79.95 50.00 25.00 -25.000 54
55 Hajin Gundipreng 100.00 77.60 100.00 71.43 -28.570 55
56 Bonakoot Sonerwani 100.00 99.77 100.00 66.67 -33.330 56
57 Hajin Chindeger 100.00 35.93 100.00 66.67 -33.330 57
58 Naidkhai Shahgund-C 100.00 86.33 100.00 66.67 -33.330 58
59 Nowgam Gundi-Nowgam 100.00 52.40 33.33 0.00 -33.330 59
60 Sumbal Shilvat 100.00 91.29 100.00 66.67 -33.330 60
61 Hajin Sadunara B 100.00 71.93 90.00 50.00 -40.000 61
62 Naidkhai Markundal 100.00 61.14 40.00 0.00 -40.000 62
63 Arin Arin-B 100.00 82.30 50.00 0.00 -50.000 63
64 Bonakoot Ahamishreef 100.00 99.73 62.50 12.50 -50.000 64
65 Bonakoot Panaar 100.00 68.27 50.00 0.00 -50.000 65
66 Hajin SK Payeen 100.00 74.94 62.50 12.50 -50.000 66
67 Hajin Ajas-C 100.00 66.51 100.00 50.00 -50.000 67
68 Hajin Sadunara C 100.00 90.52 100.00 50.00 -50.000 68
69 Arin Chontimulla 100.00 65.09 100.00 40.00 -60.000 69
70 Naidkhai Nadikhai B 100.00 87.95 75.00 0.00 -75.000 70